Продукти      >     Игра „Сладкодумни бишкоти“

Игра „Сладкодумни бишкоти“

Продължителност на Играта: от 17 септември до 31 октомври 2021г. включително и се провежда във фейсбук страницата на Plasmon Bulgaria.

За да участват в играта, участниците следва изпратят на e-mail: Akoteva@avendi.bg или във Facebook Messenger на Фейсбук страницата на Plasmon Bulgaria снимка или видео, в което с помощта на лимитираната серия „Сладкодумни бишкоти на Плазмон“ е разказана история или приказка. Изпратената снимка/видео следа да съдържа „Сладкодумните бишкоти“ на видимо място.

Оценяването на участващите истории/приказки ще се извърши от безпристрастно жури, сформирано от Организатора, като трите най-добри Участника ще бъдат наградени с ваучер Edenred на стойност 50 лв. (петдесет лева), а останалите най-добри 7 (седем) участника ще получат интерактивна плюшена играчка.

Победителите в Играта ще бъдат обявени на Facebook страницата на Plasmon Bulgaria на 11.11.2021 г.,

Научете повече за играта, като прочетете официалните правила по-долу.


Темплейти с рисунки за оцветяване


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Сладкодумни бишкоти“

17.09 - 31.10 2021г.

1.1. Онлайн играта “Сладкодумни бишкоти" („Играта“), се организира от „Авенди“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130591250, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, р-н Искър, бул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 12, ет. 2 („Организаторът“).

1.2. Настоящите общи условия („Общите условия“) са достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата на Plasmon Bulgaria – [https://www.facebook.com/PlasmonBulgaria] – и са задължителни за всички Участници (както са дефинирани по-долу). Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Plasmon Bulgaria. Организаторът освобождава изцяло Facebook от отговорност по отношение на всички Участници и потвърждава, че Играта по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

Играта стартира на 17.09.2021 г. и приключва на 31.10.2021 г. включително („Срок на Играта“). Срокът на Играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано във Facebook страницата на Plasmon Bulgaria.

Наградите, които Участниците могат да спечелят в Играта, са 3 (три) броя ваучери “Edenred” на стойност 50 лв. (петдесет лева) всеки и 7 (седем) броя интерактивни плюшени играчки.

4.1. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години, които са отговорили на изискванията на настоящия чл. 4 от Общите условия („Участниците“).

4.2. За да участват в играта, участниците следва изпратят на e-mail: Akoteva@avendi.bg или във Facebook Messenger на Фейсбук страницата на Plasmon Bulgaria снимка или видео, в което с помощта на лимитираната серия „Сладкодумни бишкоти на Плазмон“ е разказана история или приказка. Изпратената снимка/видео следа да съдържа „Сладкодумните бишкоти“ на видимо място.

4.3. Оценяването на участващите истории/приказки ще се извърши от безпристрастно жури, сформирано от Организатора, като трите най-добри Участника ще бъдат наградени с ваучер Edenred на стойност 50 лв. (петдесет лева), а останалите най-добри 7 (седем) участника ще получат интерактивна плюшена играчка.

5.1. Победителите в Играта ще бъдат обявени на Facebook страницата на Plasmon Bulgaria на 11.11.2021 г., като с участието си в Играта, всеки Участник дава изричното си съгласие да бъде посочен за победител по този начин.

5.2. Избраните победители следва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение (Direct Message) до Facebook страницата на Plasmon Bulgaria в срок от 10 дни от датата на обявяване на победителите. В случай, че изискването не е спазено, победителят губи правото си да получи спечелената награда, като на негово място ще бъде посочен друг Участник.

6.1. Забранява се участието в Играта на лица, които са служители на Организатора или участват в разработването и/или изпълнението на Играта.

6.2. Забранява се участието в Играта на лица, които за участието си в Играта са предоставили информация, която:

а. съдържа грешни, невалидни или подвеждащи данни;

б. нарушава авторските или други права на трети лица;

в. нарушава приложимото европейско и/или българско законодателство.

6.3. Идентифицираните нарушители се изключват от Играта и се лишават от правото да получат награда, като Организаторът не носи отговорност пред трети страни за действия на Участниците в нарушение на настоящите Общи условия.

7.1. Организаторът си запазва неотменимото право да прекрати Играта по всяко време в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

7.2. Преждевременно прекратяване на Играта е валидно единствено, когато е обявено във Facebook страницата на Plasmon Bulgaria.

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ СЪХРАНЯВА ДАННИ ЗА ПРОФИЛИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

8.2. ВСЕКИ ОТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВИ ТРИ ИМЕНА, ЕГН И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА, КАТО ДАННИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВРЪЗКА С ПОБЕДИТЕЛЯ И ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА.

8.3. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

8.4. ДАННИТЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ ПАЗЯТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ ЧРЕЗ КАЧВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОСТОВЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ТЕЗИ ПОСТОВЕ ЩЕ БЪДАТ ВИДНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

8.6. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ:

а. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ;

б. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ;

в. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО;

г. ПРАВО ДА НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО

д. ПРАВО ДА ПОИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

8.7. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ СИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОТТЕГЛЯНЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО ДО МОМЕНТА НА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО. АКО СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА – УЧАСТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО, СЪОТВЕТНО ПРАВОТО ВЪРХУ НАГРАДАТА СЕ ГУБИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА – ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

8.8. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО, АКО СЧЕТЕ, ЧЕ ПРАВАТА МУ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СА НАРУШЕНИ, ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД), СОФИЯ 1592, БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2, KZLD@CPDP.BG; 02/91-53-555.

9.1. В случай, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.2. За всички неуредени от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.3. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в Играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

9.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

9.5. Настоящите правила влизат в сила от 17.09.2021 г.