Продукти      >     Консуматорска томбола „Plasmon“ в търговска верига DM България

Консуматорска томбола "Plasmon“ в търговска верига DM България

Период на промоцията: от 01 септември до 14 септември 2022 г.
За да участвате в промоцията, е необходимо да попълните формата. С пълните условия на промоцията можете да се запознаете от Официалните правила, описани по-долу. Тегленето на печелившите участници ще се извърши най – късно до 30.09.2022. Печелившите ще бъдат обявени на www.plasmon.bg.


Форма за участие в Консуматорска томбола "Plasmon“ в търговска верига DM България

Click or drag a file to this area to upload.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНСУМАТОРСКА ТОМБОЛА “марка Plasmon“ в търговска верига DM България

01 септември - 14 септември 2022 г.

Томболата  „КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ марка Plasmon в dm България“, наричана по-долу ТОМБОЛАТА  се организира от  „АВЕНДИ“ ООД, с адрес на регистрация  бул. „Искърско шосе“ 7, гр. София и ЕИК BG130591250, наричан за по-кратко ОРГАНИЗАТОР.

За избягване на съмнение, „дм България“ ЕООД, ЕИК 200150888, не е организатор на Томболата по смисъла на настоящите Общи условия.    

Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Томболата, наречени Официални правила.

Официалните правила се публикуват преди началото на Томболата на официалната страница www.plasmon.bg за целия период на Томболата.

Организаторът на Томболата си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Томболата, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Томболата  www.plasmon.bg

С участието си в Томболата участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

Томболата се организира и провежда само на територията на търговска верига dm България в Република България. В Томболата могат да участват всички продукти на Плазмон, предлагани от Авенди ООД в търговска верига  dm България, управлявана от „дм България“ ЕООД, ЕИК 200150888.

В Томболата имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Томболата.

В Томболата нямат право да участват служителите на „Авенди” ООД.

Томболата стартира на 01 септември 2022 г и продължава до 14 септември 2022 г включително. След 14 септември 2022 Томболата се прекратява.

Крайният срок, в който участник в Томболата може да потърси наградата си е 10.10.2022. Наградите се предоставят с куриер за сметка на ОРГАНИЗАТОРА на посочения адрес и телефон за контакт. Печелившите участници ще бъдат оповестени на сайта www.plasmon.bg най-късно до 30.09.2022 г.

Всички продукти на Плазмон, предлагани от Авенди ООД в търговска верига dm България.

Марка

Модел

Количество

CHICCO

J0510 ТЕКСТИЛНО БУСТЕР СТОЛЧЕ WRAPPY

3

CHICCO

Настолна игра ФАНТАСТОРИЯ

30

PLASMON

ДЕТСКИ ПЪЗЕЛ MANGIASTORIE

60

Всеки закупил продукти на марка Plasmon на територията на търговска верига dm България на стойност от минимум 20 лв. (двадесет лева) с включен ДДС и регистрирал касовата си бележка на www.plasmon.bg, участва в томбола за една от гореописаните награди. Касовата бележка трябва да бъде показана при получаване на наградата.

1.Всички участници спечелили награда ще бъдат информирани с е-мейл посочен при регистриране на касовата бележка. В рамките на 5 (пет) дни от момента на спечелване на наградата си следва да се обадят на: +359 879 947027 (според тарифния им план), за да предоставят данни за доставка на наградата (три имена, телефон и точен адрес). За да бъде получена наградата, участникът трябва да се обади на телефона на Томболата +359 879 947027 в срок до 10.10.2022 г. включително, за да предостави данни за доставка (три имена, телефон и адрес). В рамките на 30 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.

2.В случай че спечелилият награда участник не желае да предостави адрес за доставка, участникът има право да получи наградата си от офис на организатор на адрес гр. София, бул. Искърско шосе 7, сграда 12 в работни дни, в часовете между 10 – 16 ч., като предварително уточни дата и час на получаването й с Организатора. В този случай всички разходи във връзка с получаването на наградата в т.ч. транспорт до и от офис на организатора са за сметка на участника.

3.Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Томболата и само срещу предоставяне на личен идентификационен документ и регистрираната касова бележка в Томболата, която отговаря на условията. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т.3. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

 

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 20.09.2022 . Печелившите ще бъдат обявени на www.plasmon.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

 

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта и/или на участника.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

11.1    Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на участие в томболите, без да се отговаря на условията за това.Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Томболата или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Томболата продукт.

12.1    Спорове между Организатора на Томболата и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът, действащ като администратор на лични данни, поема задължението, съгласно правилата на закона за защита на личните данни и регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в томболата, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от томболата.

Включвайки се доброволно в томболата на организатора, участниците следва да предоставят на организатора определените от организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с томболата, а именно: агенция-подизпълнител; дружествата, избрани от организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/facebook-страницата на плазмон; куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

С участието си в томболата участниците потвърждават, че са наясно с това, че организаторът и посочените негови партньори могат да събират и обработват предоставените във връзка с участието в томболата лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците (ако е приложимо).

Участието на потребителите в томболата е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

Администриране на провеждането на томболата и комуникация с участниците – три имена, е-мейл адрес и телефонен номер, предоставяни при регистрацията на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези официални правила;

Последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на томболата: три имена и адрес, данни относно вида на наградата.

Обработването на тези данни от страна на организатора отново е на основание необходимостта от изпълнението на договора, сключен при условията на тези официални правила.

 

Изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на организатора, на основание легитимния интерес на организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до организатора.

Заснемане на спечелилите участници или публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници, на facebook страницата на авенди, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на организатора от популяризиране на томболата, продуктите и маркетинговите активности на организатора. Такива снимки или видеоматериали могат да бъдат заснети при връчването на наградите или при други събития, провеждани в рамките на томболата, за което спечелилият участник ще бъде уведомен допълнително чрез информационни табла на съответното място. За избягване на съмнение, организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка със създаването на такива материали или с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу участието си в такива снимки, видеоматериали, подадено устно на мястото на заснемането им или срещу такива публикации, подадено в писмена форма до организатора. Като допълнителна мярка за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на спечелилите лица, преди да бъдат публикувани техни лични данни, организаторът ще се свърже с тях по имейл (или по друг начин, ако няма възможност за връзка по имейл), като им напомни за възможността да упражнят правото си на безусловно възражение. В случай че това право бъде упражнено след публикуването на личните данни, организаторът ще ги премахне в срок от 2 работни дни, без това да засяга законността на обработването на личните данни на спечелилото лице, преди упражняването на възражението, съответно преди изтичането на срока, организационно нужен за премахването им.

Изпълнение на законови задължения по зддфл – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в зддфл.

Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на томболата, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на томболата. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на томболата), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на томболата с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).

Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „цветан лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от организатора политика за защита на личните данни тук.

Всеки участник има право да оттегли по всяко време предоставеното съгласие за обработване на личние си данни. В случай че оттеглянето е извършено преди получаването на награда, участието на този участник се прекратява и същият няма право да получава награди. В случай че оттеглянето е извършено след получаването на награда, организаторът има право да пази лични данни във връзка със законовия му интерес от спазване на законовите изисквания за счетоводна и данъчна отчетност.

Спечелил участник има право да откаже да предостави адрес за доставка, в този случай участникът следва да получи наградата си от офис на организатора при предварително договаряне на дата и час на получаването й.

Предвидените в настоящите официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

В случай че печеливш участник е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от организаторите, дори ако не е било получено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на република българия.

Всички разходи свързани с участието на участника за участие в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези официални правила се поемат от организаторите, са за сметка на участника.

Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. Деклариране, удържане, заплащане на дължими данъци.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град софия.

В играта нямат право да участват служители на организаторите, както и членове на техните семейства.

По всички въпроси във връзка с играта, както и относно личните данни, можете да се свържете с нас на посочените по-долу адреси, в т.ч. На посочената електронна поща.

Данни за контакт на отговорното лице:

„Авенди ООД“ бул. „Искърско шосе “ 7

Гр. София, България, тел. 00359 29731181

Настоящите официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес: www.plasmon.bg  

за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 01.09.2022 г